Journal statistics

The archive of journals contains 719 items in 145 categories. To date, these have been downloaded 725,511 times.

How to use the archive

When the cursor changes from an arrow to a pointing finger, it indicates a link that you may click on to select that item.

The blue buttons at the top can be selected to return to the overview or to run a search for specific information.

Most volumes have been split into two parts, each with separate articles. When you select a specific number, all of the articles will be listed with details of the author, date of publication, language and the size of the file that will be downloaded if you choose that option. Just click on the yellow "Download" button to transfer a copy of the article to your own computer or device.

Download details
  • Language Family: Atlantic
  • Topic #1: Sociolinguistics
Loaning and Conditioning in Ijaw Naming System as Strategies for Expressing Filial Relationships  Loaning and Conditioning in Ijaw Naming System as Strategies for Expressing Filial Relationships

Tị́bi bíri

Bụodẹ tólumọ fịri o mịenimi wẹrimi nị, akpọ má emi bẹelibosẹ a mọmó bụbo apaaemi bẹelị, anị akpọ bụbọ fie bara paaemi bẹelị bá, bụbọ zitu bẹelị duo akị fiebịbi bụlọi wẹri anị dọu eye mịemịni. Mị diimini Izọ́n arị́ tịn bịra kpọ mọ ki emi. Gbẹsi mị, Izọ́n ma zụa zaụ dẹin fiebịbi ẹmgbọuama nị tu nịna wẹri emi yaị mị tolumọ ye mọ lelei, ba sẹle akị bịna warị arịbo; baụ, (m)bịna mọ tụbo mọ gboloi Beke arịama mọ kẹni wẹnimọmini. Mị ma bẹelị fiebibibo; Izọ́n mọ́ Beke mọ gboloi daba, amọmo naị emi ẹmgbọubo ani fonolozi dei-mini. Tiye ki tu gha, Izọ́n ẹmgbọubo anị dọu bara timi ‘m duoni, zua ẹmgbọuama vin-mịni anị akpọ tụ́a binmọ-mini. Fiebibi zuzu mo gboloi aribibi mie-mini dadiye operasoni mẹz ‘operation merge’ tịnmịniye kị o mọ́ kọ̀n paamị́ni yebo dii dọu-mịni. Izọ́n ma bịna warị arịbo nị kọn arị́ pịrimịni yaịbo sẹle paamọ ba angọ dei-mịni ẹmgbọ́ubo paa-mịni bịra dii kị duoni mị fun mị o mọ́ dii-mịni. Anị́ bụodẹme, zaụ dein ẹmgboubo mọ ba tu nịna wẹrimi fiebịbibo mọ sẹle-mini bịna warị arebo mọ gboloi-mịni bịra kpọ o mọ dii-mịnị. Ereinbosẹ e má arị nana otu mọ bá bẹ̀elị naai otu mọ kpẹdi-mini ẹyo kị́ e mọ duo arị tịnmịni barabosẹ kọn mẹ. Tolumọ fun di tolu ẹyo mị gba gha mo, Izọ́n mị́ kụkọ fie ẹmgbọu bulọi-mini, anịa tị kị duo nị gha, kọn anị ẹkịyọ bụlọu ma emi yebo gba paamọ ‘m duoni.

Data
Created 2022-Dec-21
Changed 2022-Dec-25
Size 352.25 KB
Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MD5 Checksum ffb981237cae24c6ed0cdf146c9b8b49
Created by Hasiyatu Abubakari
Changed by Hasiyatu Abubakari
Downloads 86
SHA1 Checksum f158bc1adb05f24f3734a384967ed89379e8fd54
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
PHP.net
Accept
Decline