Journal statistics

The archive of journals contains 719 items in 145 categories. To date, these have been downloaded 732,436 times.

How to use the archive

When the cursor changes from an arrow to a pointing finger, it indicates a link that you may click on to select that item.

The blue buttons at the top can be selected to return to the overview or to run a search for specific information.

Most volumes have been split into two parts, each with separate articles. When you select a specific number, all of the articles will be listed with details of the author, date of publication, language and the size of the file that will be downloaded if you choose that option. Just click on the yellow "Download" button to transfer a copy of the article to your own computer or device.

Download details
  • Language Family: Atlantic
  • Topic #1: Syntax
The Structure of Ibibio Determiner Ph The Structure of Ibibio Determiner Phrase

Ìbìò ìkọ

Dìtámínà ádò àtá àkpàn íwûòd íkò ké íkpéghé úbònò ìkò ké ùsèm èkòòttò Dìtámínà Frès. Mmè ñkpó sé ídòñó ké ésìd íkpéghé ùsèm ámì ádíppe údóñ mmè ńtâìfìòk ké mmè ùsèm. Àkpèsàkàdó mmè ńtâìfìòk énám ndúúñó ényàn éwèt ñkpó ébáñá ùwák íkpéghé mbèd ùsèm Ìbìbìò ádò údóñ íbááhá àdíwèd mbáñá dìtámínà frès. Ké úto ntàk ádò, nwèd ndúúñó ámì átàm ásé ñkpó abáñá mmé íwûòd íkò sé ídọnọ ké ésìd dìtámínà frès ké ùsèm Ìbìbìò mmè úbónó ñkpó ámmó ké ǹdáhá ké ǹdáhá. Àkpá étòb ékámáké énám ndúúñó ámì ákétò íbọọró mbùùmè ékéníéghé étò únwàm ébóhó íkò mmè íkpéghé úbónó íkò ké ùsèm Ibadan. Údíáná ámò nkó ákétò bàktómbré ábááhá mfín ámì. Émàétád étòb ékébọọhọ mfón-mfón ákèèné íwûòd íkò íbọọró ndúúñó ékéníéghé díán mmè aké Chomsky èkóóttó “Minimalist Program”. Nwèd ndúúñó ámì ánèkké ásé ñkpó ábáñá dìtámínà dùòp ké ùsèm Ìbìbìò àkpàn - àkpàn íkpéghé íbàd ké ǹsìó- ǹsìó ǹdáhá. Úsàk mmè dìtámínà ámì éníé ásáná- ásáná ndáhá (étó ádò) ádò ùsàk íníéghé (étó kèèd). Ndìàññà ábààhà ké úwúd ñkpó ìbá ádò ákèènè mmè dìtámínà ámì ésàñàkè mmè íkò éwèttè ñkpó ébáñá. Ké ésíóhó dìtámínà áwọttò íbàd, mmè íkpéghé íwûòd íkò mfén éwèttè ñkpó ébáñá ké nwèd ndúúñó ámì édò: átìkìd, íkò ànyìñ mmè ádádítìe ànyìñ. Ndáhá ùbònò ñkpó íwûòd íkò sé ídọñọ ké ésìd dìtámínà frès édò: DP>PartP>NumP>PossP>Num’rP>DemP>NP. Ndúúñó ámì áwòt ké dìtámínà frès ádìànà mmè frès íkò ànyìñ ánàm ǹnọ údìm íkò áníè àkpàn íwûòd ékìkéré.

Data
Created 2022-Dec-21
Changed 2022-Dec-27
Size 685.51 KB
Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MD5 Checksum c7148472427674aa9b3e08f52100014f
Created by Hasiyatu Abubakari
Changed by Hasiyatu Abubakari
Downloads 177
SHA1 Checksum 2abf9d5d2201f80d4d8413b7a663cda466fea5d1
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
PHP.net
Accept
Decline