Journal statistics

The archive of journals contains 719 items in 145 categories. To date, these have been downloaded 734,557 times.

How to use the archive

When the cursor changes from an arrow to a pointing finger, it indicates a link that you may click on to select that item.

The blue buttons at the top can be selected to return to the overview or to run a search for specific information.

Most volumes have been split into two parts, each with separate articles. When you select a specific number, all of the articles will be listed with details of the author, date of publication, language and the size of the file that will be downloaded if you choose that option. Just click on the yellow "Download" button to transfer a copy of the article to your own computer or device.

Download details
  • Language Family: Other Benue-Congo
  • Topic #1: Phonology
  • Topic #2: Vowels
Adaptation of [ATR] in English Loanwords in Èwùlù: The Case of Anaptyctic High-Vo Adaptation of [ATR] in English Loanwords in Èwùlù: The Case of Anaptyctic High-Vowels

Nwátàókwū

Dí̩kà ókwúó̩nú̩ ńdí̩ óyìbō dì̩ nà̀ ókwúń̩nyépùtē̩ nà ásù̩sū̩ óyìbō ńdí̩ Nigeria, ńdí̩ Èwùlù nà̀ éwèlī fáwē̩è̩lì̩ ńtíyé, ǹkè bù /i/ nà /u/, nà émé kú̩má ókwú ásù̩sú̩ ńdí óyìbō kà ókwé ńdí̩ Èwùlù sú̩ ókwúń̩nyépùtē̩. Rì̩sáàchì̩ ńdí gàí̩ní̩ kùnī sí̩ nà ókwú ásù̩sú̩ ńdí̩ óyìbō gò̩sì̩ nī̩ sí̩ nà fáwē̩è̩lì̩ /ɪ/ nà /ʊ/ dì̩ nà̀ Èwùlù á dì̩nà nà̀ ókwú ásù̩sú̩ ńdí̩ Yòròbā, Émàì and Ìshòbò. Ní mé rìsáàchì ǹkéwè̩, ànyí̩ àbá sí̩ nà òfú ífé é̩fù̩ nà èmé ńdí̩ ásùsū Nigeria, yá mènì ńdí Éwùlù jì éwèlī fáwē̩è̩lì /i/ nà /u/ nà étí yé nà̀ ókwú ásù̩sū̩ ńdí̩ óyìbō. Ànyí̩ ábá sí̩ nà íléńwépùté nà íléńwébè̩té̩, ń̩dí̩ óyìbō nà àkpó́ Advanced Tongue Root (ATR) Harmony, nà̀ yá nà̀ èmé ńdí̩ Èwùlù nà éwèlí fáwē̩è̩lì /i/ kò̩bù̩ /ɪ/, /u/ kò̩bù̩ /ʊ/ nà̀ ètíyé nà̀ ókwú ásù̩sú̩ ńdí̩ óyìbō. Ń̩chó̩pù̩tá rì̩sáàchi̩ ǹkèe̩ bá gó̩sí̩ nà ńdí̩ Èwùlù nà éyúùzùú fáwē̩è̩li̩ [+ATR] /i/ and /u/ ó̩bú̩lú̩ nà fáwē̩è̩lì̩ ńdí̩ óyìbō bu̩ [i:, ɪ, eɪ] and [əʊ, u:, ʊ]. Mànà̀ ó̩bú̩lú̩ nà fáwē̩è̩li ńdí̩ óyìbō bù̩ [e, ɜ:, ɑ:, æ, aɪ, ɔɪ, aʊ, ʌ, ɔ:, ɒ] ńdí̩ Èwùlù nà éyúùzùú [-ATR] /ɪ/ and /ʊ/. Ń̩chó̩pù̩tá rì̩sáàchi̩ ànyí̩ ábá sí̩ nà òkwúkwúó̩nū̩ nà ókwúó̩nú̩nú̩, nà nwáné̩bì̩ nà èmé ńdí̩ Èwùlù nà éyúùzùú fáwē̩è̩li̩ ńdí̩ óyìbō dika si na nwa bu fáwē̩è̩li̩ ńdí̩ Èwùlù. Màkà élúé ńdí̩ Èwùlù nà éyúùzùú fáwē̩è̩li̩ ńdí̩ óyìbō fù̩, rì̩sáàchi̩ ànyí̩ ábá sí̩ nà ásù̩sú̩ ńdí̩ ojii (West) Africa)) dì̩

Data
Created 2023-Dec-9
Changed 2023-Dec-13
Size 553.21 KB
Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MD5 Checksum 25b42ca3af5adf666bde3db3a67f1d09
Created by Hasiyatu Abubakari
Changed by Hasiyatu Abubakari
Downloads 67
SHA1 Checksum 5d72425c69cfb8575c6cc142dd2d5e666c3d3e75
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
PHP.net
Accept
Decline