Journal statistics

The archive of journals contains 719 items in 145 categories. To date, these have been downloaded 734,557 times.

How to use the archive

When the cursor changes from an arrow to a pointing finger, it indicates a link that you may click on to select that item.

The blue buttons at the top can be selected to return to the overview or to run a search for specific information.

Most volumes have been split into two parts, each with separate articles. When you select a specific number, all of the articles will be listed with details of the author, date of publication, language and the size of the file that will be downloaded if you choose that option. Just click on the yellow "Download" button to transfer a copy of the article to your own computer or device.

Download details
  • Language Family: Other Benue-Congo
  • Topic #1: Verbs
  • Topic #2: Nominals
Ígálâ Concord Sy Ígálâ Concord System

Àdàójí Ọ̀tákáda

Ọ̀tákáda lugbo ùjọ ọ̀là yí  gò álu kì ùtúchẹ̀  ùjọálu ọ̀là éfû ìgìrámà Ígálâ  du íbe ọ̀chẹ́ ójí ùjọálu ọ̀là éfû íchí ónẹ̀ tẹ́ éjú gede éfû ùjọálu álukà kì ì dẹ́ éfû ójíle ádọ́ódú kpàyí áche ě Ígálâ. Ọ̀tákáda yí du ñà pê kí ọ̌nà kì Ígálâ á kà ọ̀wọ́ ùchẹ̀ ádọ́ódú nẹím̃i che ójójí nwú ọ̌nà kì íchí yì á kà ọ̀wọ́ ùchẹ̀ ádọ́ódú ma̋nẹím̃i. Májâ ma̋ májâ, ọ̀wọ́ ùchẹ̀ ádọ́ódú kpàyí álínéó bi ádọ́ódú ě Ígálâ á bá ọ̀wọ́ áche jọ álu éfû ùtúchẹ̀ ẹ́yọ́ íbe. Íchẹnwu kì ì bá ẹ̀tẹ̀ ẹ́yọ́ íbe ọ̀wọ́ lê, áche ùnwúlọ̀ éfû áche ẹ̀nà kpaàyí åche ẹ̀lọ á bá áche ẹ̀tẹ̀ jọ álu álukà kì ì che òké kpàyí ọ̀wọ́ éfû íchí yì. Ùtẹ́éjúgede ìchìmátíkíchì ùtúchẹ̀ ùjọ álu Ígálâ nẹ ẹ́nwu lugbo ádọ́ódúkàálukà-ádọ́ódúma̋kàálukà éfû nwu. Ànúbì ěyí gệ, ẹ́nwu lugbo ùjọálu ọ̀là ùchẹ̀ ǒkâ tẹ́éjúgede lefù òké ẹ́yọ́ ọ̀là éjůòdùdu éfû áche ùnwúlọ̀. Ẹ́nwu ẹ́gọ́ kì à á kà yí kì ì ma̋ tẹ́ ọ̀tẹ́ nwú íchí ónẹ̀ hià ní yì du ñà kí ẹ́nwu kwô éfû ìfọ̀nọ́lọjì lè kpàlà rú ẹ́nwu ìchìmátíkìchì éfû ìgìrámà Ígálâ. Ọ̀tákáda yí jùwe ùtúchẹ̀ ùjọálu ọ̀là éfû ìgìrámà Ígálâ rú ě ògbogágá mọ́ ẹ̀lẹ̀ː ěójí ẹ́yọ́ íbe-áche, ěọ̀kpù ẹ́yọ́ íbe-áche, ěáche-áche ùnwúlọ̀ kpàyí ěádọ́ódú kà álukà-ádọ́ódú ma̋ kà álukà.

Data
Created 2023-Dec-9
Changed 2023-Dec-12
Size 520.56 KB
Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MD5 Checksum 468cf204aeb6c755af65f93a082a1f7f
Created by Hasiyatu Abubakari
Changed by Hasiyatu Abubakari
Downloads 60
SHA1 Checksum d34e3703aa43cca9630783745124b26066f6e6eb
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
PHP.net
Accept
Decline